Hvem er Amalek?

Purim feires av jøder verden over og under denne høytid minnes de seieren over Haman og hans folk for 2500 år siden i Persia.

«For HERREN er den Høyeste, fryktsom er han, en store konge over hele jorden. Han tvinger folk under oss og folkeslag under våre føtter.»
Salmenes, 47 Salmen.

Det var den 16. oktober 1946. Julius Streicher, som praktisk talt hadde blitt dømt til døden for å ha utgitt den antisemittiske avisen Der Stürmer, var en av de ti ledende nasjonalsosialister som denne dag skulle henges i Nürnberg. Når de amerikanske vaktene eskorterte han til galgen hadde Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Hans Frank og Wilhelm Frick allerede forlatt den jordiske tilværelsen. Wilhelm Frick hadde ropt «lenge leve det evige Tyskland!» innen fallluken ble åpnet under ham, og når det var Streicher sin tur til å ytre sine siste ord ropte han «Heil Hitler!» og «dette er en gledelig jødisk fest, det er min purimfest!». Med den dødsdømtes bitre ironi ble fokuset satt på sammenhengen mellom de ti menn som ble hengt denne dag, og Hamans ti sønner, som i følge bibelen ble hengt en gang for lenge siden i det persiske rikets hovedstad Shushan, og som jødene feirer med en fest en gang i året, selv den dag i dag.

Det sies at jødene har feiret Purim i to tusen år og det er uten tvil en høytid med gamle aner. Denne høytid begynner den 14. Adar i tolvte måned i følge den jødiske kalenderen, som oversatt til vår kalender, innebærer at den feires i slutten av februar eller i mars. Purim feires i gledelige former og jødene minnes sin seier over den ariske Haman og mordet på 75.000 av hans tilhengere. Denne hendelsen skildres i Esters bok i Det gamle testamente, som er det samme som jødenes hellige skrift, Toraen. I korte trekk handler fortellingen om hvordan den depraverte persiske kongen Ahasveros, etter å ha avrettet sin dronning fordi hun vegret å vise seg naken offentlig, beslutter seg for å velge en ny dronning. Etter han grundig hadde utprøvd et større antall jomfruelige kandidater valgte kongen til slutt Ester, en foreldreløs jødinne som hadde blitt oppfostret av sin kusine Mordokai. Haman som er det persiske rikets nest mektigste mann ønsker å tilintetgjøre jødene og lykkes få kongens tillatelse til å iverksette et riksomfattende pogrom mot de.

Etter at Ester avslører for kongen at hun selv er jødinne lykkes hun overtale han til å gi jødene muligheten til å slå til først. Haman henges i en galge han hadde forberedt til Mordokai og jødene går så til verks mot de øvrige «antisemitter» i det persiske riket. Med kongens støtte slo jødene til mot Hamans lojale folk over hele riket. I løpet av de påfølgende dagene ble 75.000 drept. Jødene henger også Hamans ti sønner.

I følge Toraen var Haman i slekt med Agag, konge over Amaleks folk, og begrepet Amalek er på mange måter sentralt i jødisk tenkning og spiller en viktig rolle i Purim. Konflikten mellom Israel og Amalek går langt tilbake og den første striden mellom det jødiske folket og amalekitene som beskrives i Toraen utspilles ved Refidim. Israels gud Yahweh kom senere med befalingen av disse fiender av jødene måtte utrydde: «Så dra nå ivei og slå amalekitene, gjør de til avfall – alt hva de har, og skån de ikke, men drep både menn og kvinner, både barn og spedbarn».

Befalingen om å utrydde Amalekitene var ikke unik. Andre folkeslag ble utsatt for lignende befalinger og på andre steder i Toraen kan vi lese om ytterligere påbud om folkemord der Yahweh for eksempel beordrer «det utvalgte folket» å utrydde «hetitene og amoréerne, kananéerne og perisséerne, hivéerne og jebuséerne» og at de ikke skal la noe som ånder «få bli ved liv». På et annet sted i Toraen befaler Yahweh at: «alle de folk som HERREN din Gud gir i din hånd, skal du utrydde: du skal ikke vise de noen form for nåde».

Det unike med Amalek er i stedet denne nasjonens særstilling blant Israels fiender. Amalek beskrives som «den første nasjonen i verden», men som det står, «til slutt skal de utryddes». Amalek er den nasjonen som av Yahweh pekes ut som jødenes erkefiende og innen jødedommen anses Yahweh å ha pålagt de troende om å «tilintetgjøre de som er bærere av Amaleks sæd». Yahweh lover i Toraen at han «skal stride mot Amalek fra slekt til slekt» og kampen mellom Israel og Amalek har innen jødedommen blitt oppfattet som en kamp mellom det gode og det onde, en strid på liv og død som ikke får noen avgjørelse før den siste striden. Amalek oppfattes som både en fysisk nasjon og som en åndelig ideologisk kraft. Lærde innen jødedommen kan derfor dele opp Amalek i to kategorier; den genetiske Amalek og den figurative Amalek. Den genetiske Amalek er de mennesker som er fysisk i slekt med Amalek og den figurative Amalek er de øvrige «antisemittene». Den genetiske Amalek må utryddes på Yahweh ordre hvilket bekreftes av rabbi Joseph B. Soloveitchik når han sier at «hvert individ som er bærer av Amaleks gener må uttryddes». Den figurative Amalek er de andre folkenes antisemitter, de som kun i sitt sinn er påvirket av erkefiendens antijødiske idéer. Blant disse regnes arabere og andre ikke-ariske nasjoner som agerer imot Israels interesser.

Amalek ses ikke bare på som en trussel mot Israel som nasjon, men også som motstander til «det utvalgte folkets» hellige oppgave i verden, ettersom Yahweh «sverget at hans navn og hans tro ikke er fullkomment før Amaleks navn er totalt utryddet». Yahweh har gitt «det utvalgte folket» løftet at han skal gi de «hedningene i arv og jordens ånder til eiendom» og Amalek står i veien for dette messianske verdensrikes fullbyrdelse. I følge jødedommen skal Jerusalem bli hovedstad i et kommende verdensrike. Jerusalems tempel skal gjenoppbygges og Moshiach (Messias), den jødiske verdenskongen, krones som hersker over hele verden. Å utrydde de som er av Amaleks sæd anses være en religiøs plikt, spesielt under den messianske tid da Moshiach forventes komme. Mange rabbinere anser at den tiden er inne. Lubavitcherne anser for eksempel at den siste striden kommer utkjempes under vår generasjon og at det jødiske folket da skal utrydde Amaleks sæd fullstendig fra jordens overflate.

Hvem er da de genetiske Amalek, jødenes evige fiender? Historien har holdt Amaleks identitet i skjul, tross dette synes rabbinernes oppmerksomhet være rettet mot et spesifikt folk. Dets navn er «Germania». En oppfatning som anses få støtte i tekststykket i Talmud som identifiserer Amalek som «Germania». Rabbi Elijah ben Solomon Zalman, som levde på 1700-tallet og ble kalt «den store fra Vilna (Vilna Gaon)» er en av de rabbinere som anvendes som autoritet når det gjelder å identifisere germanerne som Amalek.

Armageddon er kristendommens navn på den siste striden, det endelige oppgjøret mellom det gode og det onde, som i Germania har vært kjent som Ragnarok. Toraen beskriver hvordan «Gog» og «Magog» fra det ytterste Norden skal stride mot Israel i dette slag. Man forestiller seg ofte Gog som konge over Magog, et folk fra Norden. Innen kristendommen har man av tradisjon pekt ut germanerne som Gog og Magog selv om man nå ofte spekulerer om en allianse bestående av germanske nasjoner og Russland. Jødisk lærde er dog av en mer bestemt oppfatning og identifiserer Magog som Germaner/Goter.

Rabbi Eliyahu Lopian skrev at han noen år etter første verdenskrig hørte «den hellige» Rabbi Elchanan Wasserman, som henviste til Chofetz Chaim som på sin side henviste til Chazal, si at krigen mot Gog og Magog var oppdelt i tre deler. Første, andre og tredje verdenskrig. Han sa at hver av disse verdensomspennende krigene, som er et ledd i den siste striden, kommer være blodigere enn sin forgjenger.

Det er en utbredt oppfatning at «Ishmael» (araberne) først må beseires innen «Davids sønn» (Moshiach) kan utropes til konge og i samme ånd mener man at det først er da som det er mulig å gjennomføre den endelige utryddelse av Amaleks sæd, ned til siste mann, kvinne og barn – ettersom man ved denne tid kommer til å «ha full kontroll» og ikke lengre være «avhengig av andre nasjoner». Disse apokalyptiske forestillinger og forventninger er ikke begrensede til fanatiske jødiske sionister, men deles også av kristne. Kristne som er «født på ny» som USAs tidligere president George Bush og likesinnede lenger på samme måte som sionistene etter den dag da det messianske verdensherredømme skal opprettes og Moshiach skal styre dette globale sionistiske tyranniet med «jernhånd».

Krigen mot «Ishmael» har allerede blitt innledet og de som ønsker Armageddon fortsetter å bygge opp sine enorme lager av kjernevåpen og miltbrannvirus i håpefull forventning om at disse dommedagsvåpen snart vil kunne komme til nytte mot Moshiachs fiender slik at dagen kan komme da «Israel for evig skal herske over verden».


 • Kommentarene er etterhåndsmodererte. For å delta i diskusjonen – les våre regler her.

 • Olaf Braun sier:

  Hei Klas.
  Det er meget sjeldent at man leser så mye konsentrert sannhet om de «utvalgte» på 3 sider.
  Grattis.
  Olaf


 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.